Podatek od kwatery

Opublikowano: 02-09-2016

Wróć do spisu artykułówUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), jako jedno ze źródeł przychodów wskazuje przychody ze stosunku pracy. Przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Przychody ze stosunku pracy obejmują swoim zakresem m.in. wartość innych nieodpłatnych świadczeń. Powyższe określenie przychodu ze stosunku pracy jest bardzo szerokie, co skutkuje tym, że co do zasady wszelkiego rodzaju świadczenia dokonywane przez pracodawcę na rzecz pracownika podlegają opodatkowaniu. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki, które wprost zostały określone w updof, jako przychody zwolnione z opodatkowania. Wśród takich wyjątków znajduje się również zwolnienie z opodatkowania świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w hotelach pracowniczych (zwolnienie nielimitowane) lub w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania (zwolnienie limitowane - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł).

Możliwość skorzystania z powyższego zwolnienia została jednak obwarowana pewnymi warunkami. Po pierwsze, aby przychód pracownika był zwolniony z opodatkowania, pracownik nie może korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Po drugie, miejsce zamieszkania pracownika powinno znajdować się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Ustawa nie definiuje pojęć „hotelu pracowniczego” oraz „kwatery prywatnej wynajmowanej na cele zbiorowego zakwaterowania”. W praktyce, za hotel pracowniczy uznaje się budynek typu hotelowego lokalu przeznaczonego na okresowy pobyt pracowników. Nie ma tutaj znaczenia, do kogo należy hotel, w którym pracodawca udostępnia pomieszczenia. Zwolnieniem objęte są zarówno te przypadki, w których hotel prowadzony jest przez zakład pracy, jak i te przypadki, w których prowadzony jest on przez inny podmiot, od którego zakład pracy wynajmuje miejsca hotelowe. Hotel ma charakter pracowniczy, jeżeli są w nim zakwaterowani pracownicy zakładu prowadzącego hotel, jak i innych zakładów, jeśli między zakładami została podpisana umowa, na mocy której udostępnione zostały miejsca hotelowe (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2008 r., sygn. IPPB2/415-222/07-4/AZ).Back to top
UA-92529257-2  Dokument bez tytułu